شهید “دیالمه” از ماهیت “میر حسین موسوی” و “زهرا رهنورد” می‌گوید
خواص بی خواص
خواص بی خواص1
خواص بی خواص2
برنامه های دشمن برای انتخابات
دشمن متوجه انتخابات ماست
ماالبته اگرپایش بیافتدتاآخرین قطره خونمون رامیدهیم