روزگار میگذرد ، دل شود چه بی سامان

عمر ما گذشت و هنوز ندیده ایم آقامان

گرچه از ما دلش بود خونو

گرچه غم دارد از زمانه ی مان

لیک باید دگر عوض شویم

ور نه باز هم نیاید آن گلمان

یابن زهرا دلم سیاه بود

بی نگاهت شود خراب ، خانه ی مان

تو مرا زخود مران مولا

ای عزیز دل پیمبرمان

انقدر معصیت فروان شد

که دگر مستجاب نشد دعاهامان

پس دگر خود دعا بکن آقا

که شود تمام ، غربتتان

و بیایی و انتقام آن مظلوم

خود بگیری ز قاتلان مادرمان

 (ر.گ)                                                                                               1392/02/08