حدود۲سالی ازجریانات انتخابات کشورمون میگذره.همه میدونیم تواین۲سال

چه اتفاقاتی افتاد.تقریباتالحظه ی اعلام اولیه ی انتخابات که۲۲/۳/۸۹بوداوضاع

کشورمون آروم بودازاون تاریخ به بعدبامصاحبه ی جنجالی آقای موسوی سرو

صداهادرکشورمون شروع شد.علت اعتراضاتم که همه میدونن چی بود؟؟؟؟

آره دیگه میدونید"ت ق ل ب"علی رغم شفاف سازی هایی که

مسئولین براآقایان موسوی-کروبی ورضایی انجام داداماانگاراین

آقایون ول کن نبودن.این آقایون به خصوص موسوی وکروبی رادرسال۸۸باتوهین

به مقدسات مردم که همون امام حسین(ع)بودمهرتاییدی برخائن بودن خودو

بی حیابودنشان زدندکه مردم فهیم مادرروز۹دیجواب کوبنده ایی به این

فتنه گران دادند.درسال۸۸این سران فتنه چندتن ازخانوده هاروداغ دارکردن

وکلی ازجوان هاروبه کام مرگ کشیدندولی اصلاککشان نگزید.اوضاع علی رغم

فعالیت های زیرزمینی این خائنین درسال۸۹آرام شده بود.حال بماندکه در

بعضی تاریخ هاسران فتنه بیانیه هایی صادرکردندومردم راتحریک کردند.

راهپمایی پرشکوه۲۲بهمن امسال مهرتاییدمردم برحکومت۳۲ساله جمهوری

اسلامی ایران بودومردم تاکیدکردن ماپای این نظام ایستاده ایم.اماسران

فتنه دراقدامی توهین آمیزبه این راهپیمایی پرشکوه روز۲۵بهمن راروزتجمع

خوداعلام کردندوبه بهانه حمایت ازانقلاب مصربه هوادارن اندک خوداعلام

کردند به خیابان هابریزندواون حوادث اتفاق افتادکه منجربه شهادت رسیدن

۲نفرازهموطنانمون شد.

آیابه نظرشمادیگروقت این نرسیده این سران مایه ی ننگ کشور محاکمه شوند؟

آیاوقت این نرسیده بعضی ازمردم کشورمان که هنوزازتفکرات این دونفرآقایون

حمایت میکننداعلام برائت کنند؟؟

آیاوقت این نرسیده بعضی ازخواص دست ازلال مونیشان دست بردارندوازاین

سران فتنه اعلام برائت کنند؟

نظرشمادرقبال این سران فتنه چیست؟؟؟آیانبایدمجازات بشند؟؟؟