از زمزمه‌های غیررسمی و اخبار محافل سیاسی چنین برمی‌آید که زنگ انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نواخته شده است و برخی از چهره‌های سیاسی خود را عملا برای حضور در این رقابت آماده کرده‌اند .

شنیده‌های خبرنگار پارسینه حاکی است آقایان "حسین صفارهرندی، عزت الله ضرغامی، اسفندیار رحیم مشایی، محمد باقر قالیباف، سید حسن خمینی، سعید جلیلی، علی اکبر صالحی، پرویز فتاح، حمید بقایی" از بالقوه‌ترین نامزدهای احتمالی انتخابات آتی ریاست‌جمهوری نام برده می‌شود.

بر اساس این گزارش محسن رضایی و علی لاریجانی نیز تمرکز خود را برای عهده‌داری ریاست مجلس نهم قرار داده‌اند.


این هاحرفایی هستندکه برخی سایت های خبری درباره ی کاندیدهای آینده

ریاست مجلس وریاست جمهورکشورمان میزنند.

به نظرشماکدام فردلایق تراست؟؟؟آیاهدف کاندیدای احتمالی بالاخدمت به مردم است؟؟؟

یانه هدفشان چیزدیگراست؟؟؟

آیابازقضایای سال۸۸اتفاق میفتد؟؟؟وهزاران سوال دیگر...

الان حدود۶سال است که ازریاست جمهوری محموداحمدی نژادمیگذرد.من اصلابه قصدحمایت

ازشخصی حرف نمیزنم فقط قصدم این است که نظرات شماعزیزان رابدانم.دراین۶سال

اتفاقات خوب وبدزیادی برای کشورمان ازلحاظ سیاسی وفرهنگی واجتماعی افتاده است

محموداحمدی نژاددر دل خیلی هامنفورودر دل خیلی هامحبوب است دوست زیاددارد دشمن

هم زیادداردبرخی ازهمین کاندیدای بالاازدشمنانش هستندبرخی هم ازمحبینش.

سوال من اینجاست:

آقای احمدی نژادعلی رغم مخالفینی که داردوعلی رغم بعضی اشتباهاتی که دراین

چندسال داشته هنوزمردمحبوبی در دل ملت ایران است وکسی اعم ازمخالف وموافقانش

این مسئله رانمیتواندانکارکندوطرح هایی اعم ازسهام عدالت ویارانه هاراانجام داده است

که برای قشرهایی ازجامعه ی مااین طرح هابدنبوده است.

آیابه نظرشماکاندیدهایی که احتمالادرانتخابات آینده حضورپیدامیکنددرصدداین نیستن که از

طرح هایی که محموداحمدی نژادانجام داده به نفع خودسواستفاده تبلیغاتی کنندوبگویندماهم

 ادامه دهنده ی کارهای دولت نهم ودهمیم؟؟؟

آیادنبال این نمیروندکه باحرفهای قلمبه سلمبه مردم رابه سمت خودبکشانند؟؟؟

یانه همه آن افرادمردان باخداهستندوهدفشان خدمت به مردم است؟؟؟

آیابه شعارهای انتخاباتیشان بعدازرای آوردن عمل میکنندیانه مثل خیلی ازرییس جمهورهای

قبلی وعده سرخرمن میدهند؟؟؟

آیابااسم حمایت از ولایت فقیه واردمیشوندوبعدازرای آوردن برای ولایت فقیه جفتک

می اندازندومنکرحرفهایشان میشوند؟؟؟

به نظرشماچه اتفاقاتی در۲سال آینده برای کشورمان می افتد؟؟؟