اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا   برای از تو سرودن مرا کم است
اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو مینویسم و این کیمیا کم است...