رهبرانقلاب دردیداراخیرشان(91/10/19)مردم قم:آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی میکنند،حواسشان باشدبه دشمن کمک نکنند/دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد،از اول انقلاب سی و چند انتخابات داشتیم،کدامش آزاد نبوده است؟

مقام معظم رهبری دردیداراخیرشون با مردم قم کما فی السابق حجت رابرهمه ومخصوصاآقایون دشمن شادکن تمام کردند.

علت اینکه بعدازگذشت بیش از3سال ازفتنه 88 هنوز بعضی ازآقایون چرت وپرت هایی رومی بافند وبه خوردیک مشت نفهم ترازخودشون میدن چیست؟کسانی که زمانی خودشون رو سهام داراین انقلاب میدونستن چه شده که امروز دارن باحرفها وعملشون کاری میکنندکه انقلاب ازمسیراصلی خودش منحرف بشه؟

به قول یه بنده خدایی میگفت:بعضی هاقبل ازانقلاب شپیش توجیباشون پشتک میزدوبه برکت انقلاب به پست ومقام رسیدن الان خداروهم بنده نیستن-آقایی که امروزبرمیگرده توجمع یه مشت دانشجوی منافق وعوضی که سوابق همشون معلومه میگه انتخابات بایدآزادوشفاف باشه تاکی میخواداین حرف ها روادامه بده؟امام خامنه ای(مدظله العالی)واین مردم بابصیرت ماتاکی درحق این افرادانعطاف وگذشت نشون بدن؟چقدمقام معظم رهبری درحقشون خوبی کرده ولی بازدرست نشدن.

درپایان گفتن این نکته ضروریه که به لطف داشتن مقام معظم رهبری ومردم بصیرمون دشمنان داخلی وخارجی این نظام مقدس روزبه روز خواروذلیل ترومقام معظم رهبری وملت باغیرتمون روزبه روزعزیزترمیشوند.

والسّلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته‌