(این روزها خیلی ها دنبال شهرت های دنیایی هستن و به خاطر

منسب های زودگذر همدیگر روموردخطاب های قشنگ وزیباقرارمیدن تا

به اون هدف های متعالیشون برسن ویه کدومشونم دلشون برامردم

وجوونا نمیسوزه.اکثرا اومدن جیباشون روپرکنن.اما افرادیم هستن که

ازین اوضاع پرازنفاق و دنیاطلبی خسته شدن.من یه سوال دارم 

آیاواقعاانصافه ما تو این دوران به دنیااومدیم؟نه پیغمبردیدیم

نه امام دیدیم نه زمان جنگ بودیم که شایدخدا هم ما رومثل خیلی ها که

اون موقع راه صدساله رو یه شبه رفتن براخودش انتخاب کنه.آخه این چه عدالتیه؟

بابا به خدا امثال من نه امامیم نه امام زاده...

بخدابریدیم به قرآن بریدیم چرا کسی دستم رونمیگیره؟بابا به خدا نه دنیا داریم نه آخرت)

این حرفا رو که زد آهی کشیدمو گفتم چی بگم رضاجون

یه سری حرفات راسته یه سریشم روش بحث هست.باحالتی خشم آلودبه چشام نگاه کردو

گفت برو بابا دلت خوشه همه ی حرفام درسته حق بامنه.وبعدچندلحظه ام ازکنارم بلندشد و رفت...


همه ی این حرفا رو امروز زدم که بگم با این اوضاع نگران کننده ای که مردم وجوونای ما دارن

چطوربایدتوقع داشته باشیم امام زمان(ع)بیاد

به قول آیت ا... بهجت(ره)که میفرمودند:

سبب غیبت ودوری ازامام زمان ارواحنا فداه خودماهستیم به خاطرگناهان ماست 

که بیش از هزارسال دربیابان ها در به در است...

حالا هم که بعدازهزارسال یه حکومت شیعه برقرارشده وروپاست خیلی ها که ادعای

امام پرستی دارن بادستای خودشون میخوان تیشه به ریشه انقلاب بزنن

بعضی هامون داریم باکارامون جوونایی مثل رضا رو ازراه به درمیکنیما

نکنه کاری کنیم که تو این برهه ی حساس و نزدیک به انتخابات با یه حرف نسنجیدمون چهارنفر رو گمراه کنیم 

یاعلی.